ARK: Crystal Online #07 - Mình Dời Nhà Ra Biển Sống, Bắt Được Thêm DodoRex và Manticore Dominus

ARK: Crystal Online #07 - Mình Dời Nhà Ra Biển Sống, Bắt Được Thêm DodoRex và Manticore Dominus