100 NGÀY SINH TỒN TRONG ARK #28 - XEM THƯỜNG SỨC MẠNH CỦA CHAOS GIFFIN LEVEL THẤP VÀ CÁI KẾT ^^

100 NGÀY SINH TỒN TRONG ARK #28 - XEM THƯỜNG SỨC MẠNH CỦA CHAOS GIFFIN LEVEL THẤP VÀ CÁI KẾT ^^