100 NGÀY SINH TỒN TRONG ARK #32 - MÌNH ĐÃ CÓ THÊM THẦN CÁ SẤU HỦY DIỆT "FALLEN DEMONIC KAPROSUCHUS"

100 NGÀY SINH TỒN TRONG ARK #32 - MÌNH ĐÃ CÓ THÊM THẦN CÁ SẤU HỦY DIỆT "FALLEN DEMONIC KAPROSUCHUS"