100 NGÀY SINH TỒN TRONG ARK #09 - MÌNH TIẾN HÓA PRIME DODO LÊN UNKNOWN DODO, BỚI NGƯỜI TA THANOS =))

100 NGÀY SINH TỒN TRONG ARK #09 - MÌNH TIẾN HÓA PRIME DODO LÊN UNKNOWN DODO, BỚI NGƯỜI TA THANOS =))