100 NGÀY SINH TỒN TRONG ARK #27 - MÌNH TAME ĐƯỢC THÊM HƯƠU CAO CỔ HÀNG HIẾM VÀ ARGENTAVIS CELESTIAL

100 NGÀY SINH TỒN TRONG ARK #27 - MÌNH TAME ĐƯỢC THÊM HƯƠU CAO CỔ HÀNG HIẾM VÀ ARGENTAVIS CELESTIAL