100 NGÀY SINH TỒN TRONG ARK #30 - MÌNH ĐÃ TAME ĐƯỢC SPIRIT GRIFFIN "CHÚA TỂ ÁNH SÁNG" MẠNH VÃI TÈO 😙

100 NGÀY SINH TỒN TRONG ARK #30 - MÌNH ĐÃ TAME ĐƯỢC SPIRIT GRIFFIN "CHÚA TỂ ÁNH SÁNG" MẠNH VÃI TÈO 😙