100 NGÀY SINH TỒN TRONG ARK #02 - MÌNH ĐÃ BẮT ĐƯỢC CẶP ĐÔI "SIÊU MÁY FARM" ANKYLO VÀ DOE ETERNAL

100 NGÀY SINH TỒN TRONG ARK #02 - MÌNH ĐÃ BẮT ĐƯỢC CẶP ĐÔI "SIÊU MÁY FARM" ANKYLO VÀ DOE ETERNAL