100 NGÀY SINH TỒN TRONG ARK #13 - MÌNH ĐÃ BẮT ĐƯỢC RỒNG LỬA PRIME WYVERN VÀ TIẾN HÓA LÊN HỆ UNKNOWN

100 NGÀY SINH TỒN TRONG ARK #13 - MÌNH ĐÃ BẮT ĐƯỢC RỒNG LỬA PRIME WYVERN VÀ TIẾN HÓA LÊN HỆ UNKNOWN